atlanTTic, beneficiario por resolución do 24 de novembro de 2016 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convoca a selección de dunha praza cos perfís e requisitos de acceso que se indican no ANEXO I.

See Annex I for a description of the vacancies

Full Call (mandatory reading)

Annex I (description and requirements)

Annex II (application form)