ATL4821. Investigador/a proxecto COMPROMISE

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato por obra ou servizo
Xornada: Parcial
Horas por semana: 20
Data prevista de comezo do contrato: 01/02/2022
Data de remate: 31/07/2022, con posibilidade de prórroga
Remuneración: 700 euros, en función da valía do/a candidato/a
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo
Referencia do proxecto: COMPROMISE: Privacidad en Machine Learning Corporativo y Distribuido, sujeto a requisitos de rendimiento y eficacia (PID2020-113795RB-C33/ AEI/ 10.13039/501100011033)

Funcións do posto de traballo

 • A persoa seleccionada traballará no seo do grupo de investigación Information & Computing Lab (I&CLab). A súa función principal será a de deseñar e implementar algoritmia que permita a integración de tecnoloxías de Blockchain dentro de procesos de Federated Learning para IoT.
 • Colaborará tamén na difusión dos resultados obtidos en foros de prestixio de ámbito internacional.

Requisitos

 • Título universitario, preferiblemente en Enxeñaría de Telecomunicación ou titulación afín.
 • Manexo fluído en inglés.
 • Experiencia previa nalgunhas das funcións do posto.
 • Bo coñecemento de ferramentas de programación en contornas de analítica de datos.

Criterios de avaliación

 • Experiencia relevante para o posto (40%).
 • Formación (40%).
 • Entrevista (20%).

A comisión poderá convocar aos candidatos e ás candidatas con máxima valoración profesional e de formación para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos. No caso de que o comité de avaliación considere que ningunha persoa candidata cumpre os requisitos mínimos esixidos, a praza poderá declararse deserta.

Comité de avaliación

 • Presidenta: Rebeca P. Díaz Redondo (Profesora Titular de Enxeñería  Telemática da Universidade de Vigo).
 • Secretario: Manuel Fernández Veiga (Profesor Titular de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo).
 • Vogal: Ana Fernández Vilas (Profesor Titular de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo).

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV á dirección rrhh@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe. Establecerase un período de reclamacións de tres días hábiles dende a publicación da lista provisional de candidaturas seleccionadas.

Data límite de recepción de candidaturas: 30 de decembro de 2021 ás 21:00 CET.

ATL4821 – Galego

ATL4821 – Castellano

ATL4821 – English

Resolución

Proposta provisional de selección / Propuesta provisional de selección / Provisional selection proposal. Prazo de reclamacións: 10/01/2022

Proposta definitiva de selección / Propuesta definitiva de selección / Final selection proposal