A ubicuidad da internet e dos dispositivos móbiles permiten unha novo paradigma, no que os cidadáns monitoran a súa contorna a través de devanditos dispositivos colleitando datos (audio, vídeo, localización, etc.) de forma consciente e/ou inconsciente. Neste contexto os servizos electrónicos xogan un papel crave na explotación de toda esta información e metainformación.

Tecnoloxías como a localización vinculada a redes sociais e a súa adopción masiva abre novas portas a servizos dirixidos á mellora da calidade de vida nas cidades. O traballo en redes esporádicas e distribuídas tamén é un campo cunha interesante proxección neste sentido.

A inmensa cantidade de información de todo tipo compartida obriga a ofrecer novas funcionalidades no campo da web semántica facilitando a personalización e recomendación de contidos. As aplicacións son múltiples; desde as máis evidentes en servizos engadidos en redes sociais, a outras con impacto máis directo na educación e divulgación de coñecemento en museos ou outras instalacións educativas.

Por outra banda, o uso masivo de plataformas de e-learning en diferentes niveis educativos marcou un punto de inflexión no ensino en distintos aspectos e é unha fonte incontestable de información sobre os estudantes, os seus costumes, as súas formas diferentes de aprender e de relacionarse entre eles, cos docentes e cos contidos educativos.

 

Liñas de investigación

 • Recomendación automática e personalización
  Deseño e desenvolvemento de algoritmos de personalización de base semántica para a xeración de recomendacións de carácter automático.
 • WebRTC
  Creación de aplicacións web con intercambio de vídeo e información multimedia entre usuarios finais a través de ordenadores e dispositivos móbiles.
 • Redes esporádicas
  Establecemento de redes ad-hoc de carácter esporádico entre usuarios que coinciden en tempo e lugar en contornas nos que é factible propoñer algún tipo de cooperación que pode beneficiarse da adecuada selección dos participantes ou da identificación de intereses comúns.
 • Crowd sensing: Monitoraxe da actividad en zonas urbanas e detección temperá de anomalías
  A metodoloxía desenvolvida polo equipo,está baseada na análise masiva de datos de redes sociais, permite modelar a actividade dunha cidade a través da actividade dos seus cidadáns en LBSNs.
 • Intelixencia Artificial e Xogos Serios para a detección temperá de enfermedades asociadas ao envellecemento
 • Learning analytics en contornas mixtas (blended-learning)
  Neste contexto, o equipo desenvolveu o seu traballo na monitoraxe da actividade dos estudantes en plataformas de e-learning aplicando modelos matemáticos espazo-temporais, algoritmos de clasificación e clustering. En concreto, analízase a frecuencia e a calidade dos diferentes tipos de interacción (consulta de documentación, visualización de recursos audiovisuais, participación en foros, grupos de discusión de alumnos, etc.) para establecer diferentes perfís de alumnos en función da súa actividade e a súa relación cos resultados académicos.
 • Multimodal Learning Analytics
  Análise de datos recollidos a partir de diferentes fontes (sistemas LMS, dispositivos móbiles e wearables) para comprender de forma holística o proceso de aprendizaxe.
 • Difusión de información en redes distribuídas e sen infraestrutura
  A utilización de redes inalámbricas sen infraestrutura permite que calquera dispositivo poida conectarse de forma autónoma, sen necesidade dunha entidade coordinadora, a outros dispositivos situados na zona de alcance. Este forma distribuída de comunicación permite tanto a recompilación como a difusión de información entre dispositivos, fundamentalmente móbiles.
 • Detección de rumores en redes sociais
  Deixando á marxe as vantaxes dos medios sociais no que teñen que ver coa rapidez na difusión de información e a equidade no acceso á devandita información, o seu uso xeneralizado non está exento de problemas. Especialmente preocupantes son aspectos relacionados coa credibilidade da información e a difusión de información inexacta ou falsa, xa sexa de forma accidental ou maliciosa nas redes sociais. Máis especificamente, a difusión de rumores é unha área de investigación recorrente nos últimos anos na que podemos atopar unha gran cantidade de resultados orientados a modelar e/ou simular o comportamento da difusión de rumores e a súa comparación coa difusión de información fiable.
 • E-health Process Mining
  Seguimento, control de procesos, trazabilidade e adhesión a protocolos no ámbito da saúde.

 

Grupos de investigación

 

Electronic Services
 

A área conta con tres salas de investigación (aprox. 250 m2 en total):

 • Unha para persoal colaborador nas nosas actividades e proxectos: persoal contratado, doctorandos, investigadores visitantes.
 • Outra onde se sitúa diverso equipamento informático de uso transversal (servidores, equipos de rede, servizos de almacenamento?) e outro material de laboratorio destinado a experimentos, proxectos e demostracións (computadores de sobremesa, portátiles, televisións, settop-boxes).
 • E unha terceira para sesións de traballo do persoal que forma parte do grupo, e para reunións con socios de proxectos ou visitantes externos.

 • Transporte e mobilidade.
 • Educación (corporativo, escolar, educación vocacional e superior).
 • Publicidade.
 • Enerxía.
 • Smart City.
 • Mercadotécnia.
 • Actividades de lecer (cámpings, museos, concertos,…).
 • Médico, sanidade.
 • Cuantificación persoal.
 • PEMES.

Título
Recomendación automática e personalización.
Resumo Deseño e desenvolvemento de algoritmos de personalización de base semántica para a xeración de recomendacións de carácter automático. W3C OWL, WordNET, YAGO, DBPedia.
Aplicacións e vantaxes Descubrimento de relacións non triviais entre perfís e/ou entidades que permitan caracterizar graos de afinidade utilizables en servizos de personalización e recomendación.
Sectores de aplicación Calquera tipo de sector susceptible de beneficiarse da identificación dos mellores produtos para os seus clientes; actividades de lecer susceptibles de personalización; institucións culturais ou museos que desexen implementar actividades lúdicas para mellorar o atractivo dos seus contidos e incrementar o seu grao de asimilación.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
WebRTC
Resumo Creación de aplicacións web con intercambio de vídeo e información multimedia entre usuarios finais a través de ordenadores e dispositivos móbiles.
Aplicacións e vantaxes Aplicacións web para intercambio directo de vídeo entre usuarios finais, sen a mediación dun servidor central; software estándar común para dispositivos móbiles e computadores portátiles ou de sobremesa.
Sectores de aplicación Calquera empresa que desexe un servizo que inclúa establecemento e gravación de conferencias audiovisuais entre usuarios con dispositivos estándar.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Redes esporádicas
Resumo Establecemento de redes ad-hoc de carácter esporádico entre usuarios que coinciden en tempo e lugar en contornas nos que é factible propoñer algún tipo de cooperación que pode beneficiarse da adecuada selección dos participantes ou da identificación de intereses comúns.
Aplicacións e vantaxes Propiciar a formación de redes esporádicas que favorezan o establecemento de relacións entre usuarios; favorecer o desenvolvemento de actividades colaborativas entre usuarios inicialmente descoñecidos; establecemento de redes esporádicas e dinámicas entre vehículos para intercambio de información (por exemplo, relacionada co tráfico).
Sectores de aplicación Actividades de lecer que requiran a selección de participantes sobre a marcha en función dos seus graos de afinidade (cámpings, museos, concertos?); creación de redes de usuarios para a participación en servizos colaborativos.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Monitoraxe de actividade en zonas urbanas e detección temperá de anomalías
Resumo A ubicuidad da internet e dos dispositivos móbiles permiten unha novo paradigma, no que os cidadáns monitoran a súa contorna a través de devanditos dispositivos colleitando datos (audio, vídeo, localización, etc.) de forma consciente e/ou inconsciente. Neste contexto os servizos de localización vinculados ás redes sociais (Location–?Based Social Networks, LBSN) que xurdiron co obxectivo de que os usuarios poidan adscribir a súa posición a localizacións físicas e compartilas cos seus contactos, permiten enriquecer a información solicitada mediante a adición da localización do usuario.
Aplicacións e vantaxes Caracterizar os movementos habituais de cidadáns nunha contorna urbana, modelando o comportamento en tres aspectos variables (localización, tempo, densidade).É factible utilizar esta información para a detección temperá de incidencias no ámbito urbano. Nunha fase de monitoraxe on-the-fly, avalíase se os comportamentos non son os esperados para a zona, día e hora, activando así a xestión necesaria.
Sectores de aplicación Smart Cities.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Learning analytics en contornas mixtas (blended-learning)
Resumo O uso masivo de plataformas de e-learning en diferentes niveis educativos marcou un punto de inflexión no ensino. Neste contexto, desenvolveuse o traballo na monitoraxe da actividade dos estudantes en plataformas de e-learning aplicando modelos matemáticos espazo-temporais, algoritmos de clasificación e clustering.
Aplicacións e vantaxes Un sistema de avaliación temperá do risco de baixo rendemento académico (abandono e/ou fracaso na avaliación) que realimenta esta información aos dous colectivos involucrados: o docente, para que poida tomar as medidas que considere oportunas, e ao estudante, para que poida reverter a súa estratexia formativa. O prototipo desenvolveuse como un módulo da amplamente utilizada plataforma Moodle.
Un sistema de identificación e clasificación de diferentes formas de aprendizaxe, permitindo así ao profesor coñecer o perfil dos seus estudantes e particularizar as técnicas instruccionales aos diferentes tipos de alumno. Esta clasificación realízase en función dos diferentes tipos de interacción dos usuarios cos contidos e con outros alumnos, da súa frecuencia e da distribución de ambas as ao longo do período docente
Sectores de aplicación Universidades, contornas educativas en xeral, plataformas e-learning.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Difusión de información en redes distribuídas e sen infraestrutura
Resumo A utilización de redes inalámbricas sen infraestrutura permite que calquera dispositivo poida conectarse de forma autónoma, sen necesidade dunha entidade coordinadora, a outros dispositivos situados na zona de alcance. Neste ámbito, trabállase con dúas tecnoloxías de soporte: Wi-Fi direct e BLE (Bluetooth Low Energy).
Aplicacións e vantaxes Un sistema que permite a calquera dispositivo adaptar o seu comportamento ao considerado maioritariamente adecuado no espazo físico ao que chega. Orientado fundamentalmente a teléfonos móbiles, o prototipo permite que estes dispositivos compartan información cos situados na súa contorna de forma directa (utilizando Wi-Fi direct) e cooperativamente decidan cal é a xestión de interrupcións (son, alarmas, mensaxes, correos, chamadas, etc.) máis adecuada. Este proceso realízase totalmente sen intervención humana.
A principal vantaxe deste tipo de comunicacións radica na ausencia de infraestrutura específica que teña que ser despregada e supervisada. Pola contra, calquera dispositivo con calquera das dúas tecnoloxías embebida, poderá comunicarse de forma directa con outro que tamén dispoña delas.
Sectores de aplicación Smart city.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Detección de rumores en redes sociais
Resumo O equipo está a traballar, en colaboración con Manchester Metropolitan University (MMU) na aplicación de mecanismos machine learning sobre series temporais multi-variable e mostraxe non uniforme, para a detección de rumores en redes sociais e a súa posible clasificación de acordo ao seu nivel certeza final, rumores que finalmente se tornan en feitos certos, falsos ou non verificados.
Aplicacións e vantaxes A orientación do escenario encaixa no ámbito do ciber-crime. Non só o ciber-crime está experimentado un rápido crecemento, senón que cada vez é máis habitual que os cibercriminales utilicen os medios sociais xa sexa como vehículo de colaboración ou como obxectivo. No caso concreto dos delitos financeiros, os datos dos mercados, as noticias financeiras e o sentimento social ten impacto no mercado de accións, sendo por tanto susceptibles de manipulación mediante medios online.
Sectores de aplicación Smart city
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Plataforma de servizos telemáticos para a monitoraxe de produtos (bens e servizos) baseada en tecnoloxías semánticas.
Resumo A plataforma permite instaurar cun baixo custo sistemas de trazabilidad e control de procesos en contextos moi dinámicos. É unha plataforma adaptativa que permite xestionar de maneira sinxela cambios nos fluxos de traballo. A súa flexibilidade é soportada polo uso de tecnoloxías semánticas e servizos web autoconfigurables.
Aplicacións e vantaxes Instauración de servizos de trazabilidad e servizos de control de procesos baseados na metodoloxía HACCP. As principais vantaxes son a redución de custos respecto dos sistemas que existen na actualidade, a flexibilidade fronte a cambios e a facilidade de uso.
Sectores de aplicación Principalmente naqueles dominios nos que a trazabilidad fina é fundamental, como o sector alimentario ou o sanitario (eHealth).
Propiedade intelectual N/A

 

Título
MyCareClan. Sistema para o soporte á adherencia terapéutica
Resumo Trátase dunha app para dispositivos móbiles (Android e IOS) permite aos usuarios manter a información sobre medicamentos e axenda de administración das mesmas. A app avisa ao usuario sobre o momento en que ten que producirse a toma de cada medicamento. O sistema permite ter información de varios usuarios e vincular a uns usuarios con outros, permitindo recibir información sobre as tomas doutro usuario, alertas en caso de non aviso sobre medicamentos tomados, chatear con outros pacientes, etc.
Aplicacións e vantaxes Control de adherencia terapéutica e promoción da mesma. Seguiuse unha aproximación de “privacidade por deseño”. Os datos da medicación dos pacientes non se envían en ningún momento fose do dispositivo do usuario, co que non se comprometen en ningún momento.
Sectores de aplicación Médico, sanitario, cuantificación persoal.
Propiedade intelectual Rexistrada

 

Título
GAME·TEL
Resumo É un sistema software de código aberto para deseñar, desenvolver, executar e avaliar xogos e simulacións educativas adaptadas a diversas características do estudante, como o itinerario formativo, o perfil do usuario, os obxectivos educativos, as preferencias persoais ou o feedback. O sistema comprende diversos módulos interconectados que permiten a integración e comunicación entre os xogos e simulacións e varios recursos de ampla penetración e utilización nas comunidades de ensino.
Aplicacións e vantaxes O sistema será multiplataforma, multiformato e multidispositivo.
Sectores de aplicación Educativo
Propiedade intelectual N/A

 

Título
SAM-TV
Resumo Plataforma para a provisión de servizos dixitais interactivos para persoas maiores mediante plataformas SmartTV.
Aplicacións e vantaxes Centros de maiores
Sectores de aplicación Envellecemento activo
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Panoramix
Resumo Batería de xogos serios para a detección temperá do deterioro cognitivo e enfermedades vinculadas á demencia.
Aplicacións e vantaxes Detección precoz do deterioro cognitivo.
Sectores de aplicación Envellecemento activo
Sector sanidade
Propiedade intelectual N/A

 

Título
ToCP
Resumo Plataforma de servizos telemáticos para a posta en marcha de plans de seguimento de produtos e servizos, sobre todo no sector da saúde. Facilita o establecemento, a baixo custo, de sistemas baseados en HACCP de trazabilidade, control de procesos e/ou control de adhesión a protocolos en contextos moi dinámicos. É unha plataforma adaptativa que permite xestionar facilmente os cambios nos fluxos de traballo.
Aplicacións e vantaxes A súa flexibilidade está baseada no uso de dispositivos móbiles, tecnoloxías semánticas e servizos web autoconfigurables.
Sectores de aplicación Sector sanidade
Propiedade intelectual N/A

 

Título
PALLAS Plataforma de servizos
Resumo Para recomendar recursos educativos e proporcionar avisos e alertas baseada en técnicas de análise multimodal de datos de aprendizaxe (Multimodal Learning Analytics).
Aplicacións e vantaxes As principais innovacións desta plataforma, frente a outros sistemas de recomendadores propios do campo de e-learning, poden condensados en dous aspectos: a) unha caracterización máis completa do estudante, que parte do estudo non só do seu comportamento en determinadas actividades académicas, senon tamén do seu estado físico e mental ó realizalas (estado que se estima a partir de datos fisiolóxicos obtidos mediante os wearables dos estudantes); e b) a provisión de suxerencias e avisos aos alumnos en base ó seu estado de ánimo (Afectivo Learning).
Sectores de aplicación Sector educativo
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Edu-AREA
Resumo Repositorio e sistema de xestión de leccións en base ao modelo de Recursos Educativos Abertos. O sistema componse de dúas partes dirixidas a perfís diferenciados. Por unha banda atópase unha aplicación Web para que os docentes creen as súas propias propostas educativas, en base a leccións, incluíndo recursos educativos de distintos tipos (documentos, aplicacións, eventos, persoas). Esta parte está orientada a que os profesores compartan e busquen recursos educativos doutros usuarios facendo uso de licenzas Creative Commons e facilitando a clasificación dos recursos. Por outra banda atópase un sistema de xestión dirixido para ser usado tanto por docentes como por alumnos durante o desenvolvemento das leccións. Disponse dunha app Android que permite seguir as leccións ata en modo desconectado. Tanto profesores como alumnos poden rexistrar evidencias de cara á construción de e-portfolios.
Aplicacións e vantaxes Apoio a labor educativo dos docentes.
Sectores de aplicación Sector educativo
Propiedade intelectual N/A

 

Título
BeA (Blended e-Assessment)
Resumo É unha ferramenta que permite traspasar ao mundo dixital exames escritos. Considerando o ciclo de vida dun exame dende a creación, inscrición e distribución nas aulas dos alumnos ata a realización, corrección e revisión, BeA permitirá levar a cabo cada unha das fases a través de Internet exceptuando a realización do exame de forma que o alumno poida seguir utilizando papel e bolígrafo.
Aplicacións e vantaxes Mellora dos procedementos asociados a avaliación en entornos docentes.
Sectores de aplicación Sector educativo
Propiedade intelectual N/A