Universidade de Vigo

Group of Antennas, Radar and Optical Communications

Coordinator
Pino García, Antonio
Website

Grupo de investigación líder na área de electromagnetismo. As nosas liñas de investigación inclúen deseño e medida de antenas, electromagnetismo computacional, EMC, radar, aplicacións de ondas milimétricas, procesado fotónico, redes ópticas, ligazóns ópticas en espazo libre e procesado cuántico da información con tecnoloxía fotónica.

Liñas de investigación

 • Sistemas de detección (en milimétricas) para a reconstrucción de imaxes en tempo real (estáticas ou en movemento) en aplicación de seguridade.
 • Análise e síntese de sistemas radiantes (multirreflector, mixtas reflector reflectarray / transmitarray, reconfigurables): en sistemas de radiocomunicación terrenais ou vía satélite.
 • Caracterización, identificación e/ou detección non destrutiva de materiais e sustancias mediante espectrometría en THz.
 • Comunicacións cuánticas.
 • Criptografía cuántica.
 • Información cuántica.
 • Métodos acelerados basados en ecuacións integrais e técnicas de supercomputación aplicados ao electromagnetismo computacional.
 • Programación paralela para ordenadores de altas prestacións.
 • Compatibilidade electromagnética (EMC), simulación e medida.
 • Interferencias electromagnéticas entre sistemas (EMI), niveis de radiación peligrosos (EMR).
 • Deseño de antenas e redes de adaptación a bordo de plataformas reais (buques, avións etc.) en contornas complexas.
 • Simulación electromagnética de materiais avanzados artificiais (metamateriales) e sistemas plasmónicos complexos (coloides de nanopartículas, nano-antenas, etc.).
 • Simulación de Surface-enhanced.
 • Raman spectroscopy (SERS) e outras aplicacións de nanoplasmonics en biomedicina e biosiensing.
 • Guerra electrónica. Xestión da firma de buques (medida, simulación e control), tanto firma radar como firma infravermella (IR).
 • Sección equivalente radar (SER), simulación, medida e control.
 • Imaxe radar. Radar de apertura sintética (SAR), radar de apertura sintética inverso (ISAR), tomografía, etc.
 • Sistemas Radar de automoción.
 • Aplicación de campos electromagnéticos ás técnicas de conxelación de alimentos. Sistema de conxelación CAS.